راهنمای بررسی اظهارنامه و تکمیل فرم داوری ادعاهای اختراع

فرم گزارش داوری اختراعات (نسخه مهر1398)

خط مشی مالکیت فکری

آیین نامه تاسیس شرکتهای دانش بنیان اعضای هیات علمی

آیین نامه تاسیس شرکتهای دانش بنیان اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز

فهرست_کالا_و_خدمات_دانش_بنیان

کاتالوگ برنامه حمایتی شرکتهای دانش بنیان

معافیت بیمه شرکتهای دانش بنیان

راهنمای ثبت نام شرکتهای دانش بنیان

خلاصه_آیین_نامه_ارزیابی_شرکتهای دانش بنیان