ارزیابی اولیه اختراعات بین المللی (PCT PATENT)

 • ارسال مشخصات نامه رئیس اداره ثبت اختراعات خطاب به دانشگاه شیراز
 • مدعیان محترم جهت کسب اطمینان از ارسال پرونده به دانشگاه شیراز ، شماره نامه و شماره اظهارنامه و نام اختراع را به ادرس ایمیل مرکز ارسال نمایند.
 • کارشناس مرکز پس از بررسی و تعیین داور پرونده از طریق ایمیل مدعی را مطلع می نماید. مدعیان محترم در این مرحله میتواند داور پیشنهادی خود را نیز معرفی نمایند.
 • مدعی موظف است در زمان تعیین شده مدارک مورد درخواست را از طریق ایمیل برای دفتر مالکیت فکری ارسال نماید. شایان ذکر است در صورتیکه مدعی در مدت زمان تعیین شده مدارک درخواست شده را ارسال ننماید، پرونده به اداره ثبت اختراعات عودت خواهد شد.
 • واریز و ارائه فیش بانکی به مبلغ هشتصد هزار تومان به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز: بانک ملت ـ شماره حساب ۵۶۷۲۸۶۲۶۱۶ با شناسه واریز ۲۴۰۰۰۸۰۱۰۷۱۷۴

متقاضیان محترم قبل از واریز وجه، نام و نام خانوادگی، شماره اظهار نامه ۱۸ رقمی، نام اختراع  را به آدرس ایمیل davari.shirazu@gmail.com ارسال فرمایید.

 • در صورت تائید اختراع، مبلغ ……هزار تومان ( دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز)، ………. هزار تومان (اشخاص حقیقی) و ……… هزار تومان (اشخاص حقوقی) دریافت خواهد شد.
 • فرایند داوری در دانشگاه شیراز محرمانه می باشد و پس از داوری اولیه مدعی می تواند  با ثبت دفاعیه بر سامانه ثبت اختراعات کشور یکبار تقاضای ارزیابی مجدد از دانشگاه شیراز را  داشته باشد که مستلزم صرف هزینه نیست.
 • مهلت بررسی دفاعیه  یک ماه پس از ارزیابی اولیه است و پس از این تاریخ جواب به اداره ثبت اختراعات ارسال خواهد شد و اعتراض پذیرفته نخواهد شد.
 • مدت زمان لازم برای بررسی هر پرونده ۵ ماه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است بسته به محتوای پرونده گاهی مدت مان بیشتری برای داوری مورد نیاز است .
 • پس از ارسال پرونده به اداره ثبت اختراعات پرونده در دانشگاه شیراز تنها در صورت عودت پرونده از جانب اداره ثبت اختراعات بررسی خواهد شد.
 • در صورت درخواست تغییر داور کل هزینه حق الزحمه داور مجدد دریافت خواهد شد.
 • پس از ارجاع پرونده به دانشگاه شیراز در صورت عدم پیگیری مدعی ظرف مدت ۶۰ روز ، به اداره ثبت اختراعات بازگشت داده خواهد شد.
ممکن است شما دوست داشته باشید