انتصاب مدیر جدید مرکز نوآوری و کارافرینی دانشگاه شیراز

با انجام مراسم تودیع و معارفه در تاریخ 25 دیماه

معاون محترم پژوهش دانشگاه شیراز ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بی شائبه جناب آقای دکتر عارفی،برای تصدی مدیریت مرکز نوآوری و کارآفرینی، طی حکمی جناب آقای دکتر منصور کنعانی، استادیار بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز را به عنوان مدیر جدید مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز منصوب نمودند.