اهداف و ماموریتها

 • برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگ نمودن افراد، تجهیزات و فضای فیزیکی (اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی) به منظور دستیابی به اهداف مرکز. این وظایف شامل همکاری نزدیک با سایر بخشهای دانشگاه شیراز، آزمایشگاه ها، مراکز و گروه ها جهت مرتبط کردن دانشجویان، فارغ التحصیلان، اساتید و سایر فعالان جامعه دانشگاهی است.
 • تهیه برنامه های ترویجی برای توسعه نظام نوآوری شامل برگزاری رویدادهای علمی واجتماعی، برگزاری کارگاه ها، سمینارها و فراهم کردن مجموعه ای از برنامه های آموزشی تخصصی مستمر برای اعضای دانشگاه و برخی از گروه های بیرونی.
 • ایجاد ارتباط و تعامل لازم با مراکزرشد، پارکهای علم و فناوری، دفاتر ارتباط با صنعت و سایر نهادهای مرتبط.
 • حمایت از ایجاد هسته های اولیه نوآوری و کارآفرینی و نظارت بر عملکرد آنها. فعالیتهای مربوطه شامل حمایت از ایده های کسب وکار و نوآوری از طریق فراهم کردن فضا و تسهیلات لازم جهت نوآوران و کارآفرینان بالقوه، مربی گری، برنامه های پیش-حمایتی، فراهم کردن دسترسی به منابع مالی اولیه و سرمایه گذاران مرتبط. حوزه های قابل تمرکز جهت مربی گری و حمایت های مداوم می تواند شامل پیش نیازهایی جهت کارآفرینی، ایده های کسب و کار، فروش و بازاریابی، رقابت، سودآوری و قیمت گذاری، برنامه ریزی مالی، تامین مالی وسرمایه گذاری، چارچوبهای حقوقی و همکاری های رسمی باشد.
 • برگزاری رویدادها و مسابقات مورد نیازکارآفرینان و نوآوران شامل مسابقات نوآوری وکارآفرینی و رویدادهای طرح کسب وکار، شبکه سازی میان متخصصان، نوآوران وکارآفرینان درون و بیرون دانشگاه به همراه برنامه های توسعه مهارتهای نوآوری وکارآفرینی.
 • برگزاری دوره های آموزشی با هدف افزایش مهارتهای حرفه ای کارآفرینی و پرورش خلاقیت و نوآوری.
 • انجام وظایف مربوط به شتابدهی. این وظایف بایستی از طریق همکاری (تفاهمنامه و قرارداد) با شرکتهای خارج از دانشگاه و سرمایه گزاری آنها صورت پذیرد.
 • کمک به ارائه دروس نوآوری و کارآفرینی، راهنمایی و مشاوره پایان نامه، ارائه مهارت از طرق جذب کارآموز و میزبانی عده ای از اساتید و کارآفرینان ملی و بین المللی جهت برگزاری دوره های آموزشی نوآوری و کارآفرینی.
 • کمک به پژوهش در زمینه های مربوطه شامل نقش نوآوری برتوسعه اقتصاد دانش بنیان، محدودیت ها، چالشها و راه حلهایی جهت بهبود کسب و کار، کسب و کارهای نوپا و سرمایه گذاری، نوآوری و کارآفرینی، زنان و کسب وکار، کارآفرینی اجتماعی و بازاریابی محتوا.
 • ارائه مشورت، سرپرستی یا پیاده سازی زیست بوم کارآفرینی و حوزه های مرتبط به سازمان های محلی، منطقه ای و ملی، براساس سیاست و رویه های مرکز مشاوره دانشگاهی.
 • ایجاد هماهنگی بین واحدهای مرتبط در دانشگاه در راستای بهره وری بیشتر و ایجاد یک زیست بوم پویا و قدرتمند در راستای اهداف مرکز.
 • انجام فعالیتهای واحدهای زیرمجموعه برطبق اساسنامه های آن زیرمجموعه ها.
 • شرکتهای فعال بیرون دانشگاه می توانند با توافق دانشگاه دفاتر تحقیق، توسعه ونوآوری خود را زیر نظر این مرکز تشکیل دهند.
 • تمامی مراکز شتابدهنده در زیرمجموعه واحد شتابدهی شکل می گیرند.
 • فراهم آوری ارتباط بین تیم های کارآقرینی دانشگاهی و بنگاههای فناور دانش بنیان