برنامه مدرسه نوکا روز چهارشنبه و پنج شنبه ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت

روز چهارشنبه 18 اردیبهشت

دوره انضباط شخصی. مدرس دوره : سرکار خانم کشمیری پور

از ساعت 8 الی 13 در محل شتابدهنده کوانتوم

روز پنج شنبه 19 اردیبهشت

دوره اصول همکاری و تیم سازی. مدرس دوره : سرکار خانم کشمیری پور

از ساعت 9 الی 13 در محل شتابدهنده کوانتوم

دوره تکنیکهای پرورش خلاقیت مدرس دوره : سرکار خانم کمالی

از ساعت 14 الی 16