تاییدیه علمی اختراعات داخلی

 • دریافت فایل اعتبارسنجی اختراع و فرم خام ارزیابی اختراع
 •  مخترعین متقاضی دریافت تاییدیه علمی مدارک مورد نیاز به شرح ذیل را به آدرس ایمیل مرکز ارسال نمایند.
 • ارائه درخواست کتبی و تایپ شده مخترع جهت تأیید علمی اختراع
 • ارائه کپی برابر با اصل شده گواهی نامه ثبت اختراع
 • ارائه فایل pdf شرح کامل اختراع طبق استاندارد زیر:
  • عنوان اختراع
  • زمینه فنی مربوط به اختراع و دانش قبلی مربوطه
  • ارزیابی دانش قبلی
  • افشای اختراع ( توضیحات فنی کامل)
  • ارائه راه انجام اختراع
  • تأثیرات سودمند اختراع
  • ادعاها
  • چکیده
  • اشکال و تصاویر

متقاضیان محترم قبل از واریز وجه، نام و نام خانوادگی،  نام اختراع  را به آدرس ایمیلdavari.shirazu@gmail.com ارسال فرمایید.

 • واریز و ارائه فیش بانکی به مبلغ پنج میلیون ریال جهت افراد حقیقی و مبلغ ده میلیون ریال جهت افراد حقوقی به شماره حساب ۵۶۷۲۸۶۲۶۱۶ با شناسه واریز ۲۴۰۰۰۸۰۱۰۷۱۷۴
 • کارشناس مرکز پس از بررسی  برای تعیین داوران به شورای مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه ارجاع خواهد داد.
 • به تشخیص شورای نوآوری و کارآفرینی حداقل سه داور برای هر پرونده تعیین خواهد شد.
 • مدت زمان لازم برای بررسی هر پرونده ۵ ماه در نظر گرفته شده است.
 • در صورتی که اختراع توسط شخص، گروه و انجمنی تأیید شده است، تأییدیه مذکور باید ضمیمه مدارک فوق باشد.
ممکن است شما دوست داشته باشید