دانشجویان محترم ثبت نام این رویداد تا ساعت 12 شب پنج شنبه 2 مردادماه تمدید شده بود .
بعلت استقبال  زیاد عزیزان،  ظرفیت رویداد تکمیل شده است و امکان ثبت نام وجود ندارد.