انتقال فناوری

یکی از برنامه های دانشگاههای بزرگ دنیا در راستای گذر از تمرکز بر تحقیق به سمت توسعه علوم کاربردی و ورود به دنیای کسب و کار، راه اندازی دفاتر انتقال فناوری(Transfer Technology Office)TTO  می باشد. توسعه این برنامه ها موجب شده است تا ارتباط نزدیک تری میان دانشگاه ها و صنایع مختلف برقرار شود تا بدین ترتیب دانشگاه ها بتوانند نقش فعال تری در اقتصاد کشورها ایفا کنند. تجاری سازی نتایج تحقیقات و ثروت آفرینی و درآمد زایی از نتایج تحقیقات دانشگاهی در کنار تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه های کارآفرین (نسل سوم) از جمله اهداف مهم در تاسیس این دفاتر می باشد.