دفتر انتقال فن‌آوری

یکی از برنامه های دانشگاههای بزرگ دنیا در راستای گذر از تمرکز بر تحقیق به سمت توسعه علوم کاربردی و ورود به دنیای کسب و کار، راه اندازی دفاتر انتقال فناوری(Transfer Technology Office)TTO  می باشد. توسعه این برنامه ها موجب شده است تا ارتباط نزدیک تری میان دانشگاه ها و صنایع مختلف برقرار شود تا بدین ترتیب دانشگاه ها بتوانند نقش فعال تری در اقتصاد کشورها ایفا کنند. تجاری سازی نتایج تحقیقات و ثروت آفرینی و درآمد زایی از نتایج تحقیقات دانشگاهی در کنار تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه های کارآفرین (نسل سوم) از جمله اهداف مهم در تاسیس این دفاتر می باشد.

نظرات بسته شده است.