دوره آموزشی توانمند سازی داوران و آشنایی با ابزار رصد فناوری