شرح وظایف

  1. ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی.
  2. نقش آفرینی درتحقق کارآفرینی مبتنی برنوآوری.
  3. شناسایی و توانمندسازی متخصصین، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاری سازی دستاوردهای ارزشمند علمی آنها برای ورود به فعالیتهای کارآفرینانه.
  4. ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان درتوسعه و اعتلای کشور از طریق خلق دانش، فناوری و کسب و کار دانش بنیان
  5. تسریع درتبدیل ایده ها به محصول و تجاری سازی.
  6. تحقیق در زمینه نوآوری، کسب و کار و توسعه کسب و کار در سطوح منطقه ای، کشوری و بین المللی.
  7. ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان های محلی، منطقه ای و ملی در حوزه های مرتبط.
  8. ایجاد زمینه جذب درآمدهای اختصاصی داخلی و خارجی برای مرکز و دانشگاه.
  9. همکاری با واحدهای تحقیق، توسعه و نوآوری صنایع.