شرکت های دانش بنیان با مشارکت دانشگاه شیراز

هاب شیراز از جمله نمونه های اینگونه شرکتها می باشد. موضوع شرکت عبارت است از تحقیق، توسعه، ارتقاء دانش، پژوهش، نوآوری در حوزه های مرتبط با ارتباطات و فناوری بویژه حوزه خدمات قابل ارائه با تلفن همراه.

مدیر عامل: آقای مهندس نیک محمدی

شیراز – بلوار جمهوری اسلامی – جنب ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز – برج نوآوری و کارآفرینی- طبقه هشتم