هاب شیراز از جمله نمونه های اینگونه شرکتها می باشد. موضوع شرکت عبارت است از تحقیق، توسعه، ارتقاء دانش، پژوهش، نوآوری در حوزه های مرتبط با ارتباطات و فناوری بویژه حوزه خدمات قابل ارائه با تلفن همراه.

مدیر عامل: آقای مهندس نیک محمدی

شیراز – بلوار جمهوری اسلامی – جنب ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز – برج نوآوری و کارآفرینی- طبقه هشتم