رئیس دفتر مالکیت فکری: جناب آقای دکتر منصور کنعانی- عضو هیات علمی بخش مواد- دانشکده مهندسی

کارشناس دفتر: خانم مهندس مرضیه قدیری زوج

اعضا ثابت  شورا

  1. دکتر الهام فاطمی – دانشکده کشاورزی
  2. دکتر ابوتراب طباطبایی نائینی- دانشکده دامپزشکی
  3.  خانم دکتر زهرا حسینی- دانشکده فناوریهای نوین
  4. دکتر مسعود ریاضی- دانشکده شیمی، نفت و گاز
  5. دکتر محمد اسلامی- دانشکده مکانیک
  6. دکتر محمد مهدی عارفی- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  7. دکتر مریم اختیاری- دانشکده هنر و معماری
  8. دکتر مهرگان ابراهیمی- دانشکده علوم
  9. دکتر  کاظم عسکری فر- دانشکده های علوم انسانی و مدیریت
  10. دکتر الهام حیدری –  دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی و حقوق

اعضا متغیر

با توجه به دستور جلسه تا سقف ۳ نفر از اعضا هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی