شورای مالکیت فکری

رئیس دفتر مالکیت فکری: جناب آقای دکتر حبیب دانش منش- عضو هیات علمی بخش مواد- دانشکده مهندسی

کارشناس دفتر: خانم مهندس مرضیه قدیری زوج

اعضا ثابت  شورا

  1. دکتر سعادت کامگار ( عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی)
  2. دکتر مهرداد نیاکوثری ( عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی)
  3. دکتر کمال حداد (عضو هیات علمی مهندسی مکانیک)
  4. دکتر عبدالمحمد علمداری (عضو هیات علمی دانشکده شیمی، نفت و گاز)
  5. دکتر مهرزاد بیغش ( عضو هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر)
  6. دکتر سید مجتبی زبرجد ( عضو هیات علمی دانشکده مهندسی)
  7. دکتر محمد مهدی درودمند ( عضو هیات علمی دانشکده علوم)
  8. دکتر علی رضایی ( عضو هیات علمی دانشکده حقوق)

اعضا متغیر

با توجه به دستور جلسه تا سقف ۳ نفر از اعضا هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی