شورای نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز

رئیس شورا جناب آقای دکتر منصور کنعانی- عضو هیات علمی بخش مواد- دانشکده مهندسی

اعضا ثابت  شورا:

  1. دکتر ابوتراب طباطبایی نائینی ( عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی)
  2. دکتر مهسا فاطمی ( عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی)
  3. دکتر محمد مهدی عارفی( عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
  4. دکتر مسعود ریاضی (عضو هیات علمی مهندسی شیمی نفت و گاز)
  5. دکتر الهام حیدری (عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی)
  6. دکتر مهرگان ابراهیمی ( عضو هیات علمی دانشکده علوم)

اعضا متغیر:

با توجه به دستور جلسه تا سقف ۳ نفر از اعضا هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

ممکن است شما دوست داشته باشید