شورای کارآفرینی

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده
1 دکترابوتراب طباطبایی نایینی دامپزشکی
2 دکتر حبیب دانش منش دانشکده مهندسی، فناوری های نوین
3 دکتر محمد فارسی مهندسی شیمی ، نفت و گاز
4 دکتر محمد اسلامی مهندسی مکانیک
5 دکتر محمد مهدی عارفی مهندسی برق و کامپیوتر
6 دکتر شاهرخ زندپارسا کشاورزی
7 خانم دکترمریم اختیاری هنرومعماری
8 دکتر مهرگان ابراهیمی دانشکده علوم
9 دکتر کاظم عسکری فر دانشکده های علوم انسانی و مدیریت