شورای کارآفرینی

  1. دکتر مهسا فاطمی – دانشکده کشاورزی
  2. دکترابوتراب طباطبایی نایینی- دانشکده دامپزشکی
  3. دکتر زهرا حسینی- دانشکده مهندسی فناوریهای نوین
  4. دکتر مسعود ریاضی- دانشکده شیمی، نفت و گاز
  5. دکتر محمد اسلامی- دانشکده مهندسی مکانیک
  6.  دکتر محمد مهدی عارفی- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  7. دکتر الهام حیدری-  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و حقوق
  8. دکترمریم اختیاری- دانشکده هنرومعماری
  9. دکتر مهرگان ابراهیمی- دانشکده علوم
  10. دکتر کاظم عسکری فر- دانشکده های علوم انسانی و مدیریت

نظرات بسته شده است.