جلسه آنلاین پرسش و پاسخ در خصوص “فرصتهای جدید ایجاد شده دوره های پسا دکتری”