لغو برگزاری رویداد تیپ شناسی شخصیت بر اساس مدل DISC

به اطلاع می رساند کلیه برنامه ها بعلت جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا لغو شده است.

برنامه برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.