به اطلاع می رساند کلیه برنامه ها بعلت جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا لغو شده است.

برنامه برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.