مسئول: سرکار خانم دکتر مهسا فاطمی- استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی

اطلاعات تماس:

شماره تماس : 36138450