به منظور ایجاد محیطی پویا و صمیمی و جلب مشارکت دانشجویان و دانش آموختگان نوآور و کارآفرین و همچنین کارآفرینهای موفق و ترویج ، ترغیب و ارتقای روحیه کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه و ایجاد تحول در فضای دانشگاه جهت تحقق دانشگاه کارآفرین و ایجاد انگیزه و شور و هیجان در بین دانشجویان و دانش آموختگان، جهت ورود به بازار کار با حمایت دانشگاه و مسئولین با استفاده از توانایی ها، استعدادها و پتانسیلهای آنها و ترغیب به کار تیمی و ایجاد شرایط استفاده از خدمات ارگانها و سازمانها مرتبط در این زمینه نظیر پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان و سازمان فنی حرفه ای و … در سال 97 با عضویت دانشجویان دانشگاه شیراز، دانش آموختگان و نوآوران و کارآفرینان موفق استان و کشور راه اندازی شد.

اهداف باشگاه

 • افزایش تعامل و ارتباط بین اعضا و ایجاد ارتباط دو سویه و تعاملی بین اعضا و مرکز
 • ایجاد تحول در فضای دانشگاه جهت تحقق دانشگاه کارآفرین
 • ترغیب دانشجویان به انجام کار تیمی از طریق برگزاری تورهای شغلی و بازدید از مراکزصنعتی
 • معرفی خدمات ارگانها و سازمانهای مرتبط نظیر پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان و…
 • اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش از طریق انتشار الکترونیکی مجلات و نشریات
 • ذخیره اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده از دانشجویان و دانش آموختگان نوآور و کارآفرین
 • توسعه و خلق خدمات جدید از طریق شناسایی خواسته ها

اعضا باشگاه

 • دانشجویان دانشگاه شیراز
 • دانش آموختگان دانشگاه شیراز
 • اساتید فناور و کارآفرین
 • نوآوران و کارآفرینان موفق استان و کشور