معرفی- شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان، موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت ، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ( شامل طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان ( به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط ) تشکیل می شود.

  • انواع شرکتهای دانش بنیان

الف- نوپا نوع ۱

ب- نوپا نوع ۲

ج- تولیدی نوع ۱

د- تولیدی نوع ۲ (صنعتی)

  • شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا نوع ۱

شرکت­های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند، در صورتی که «کالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید» مندرج در «فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح ۱» را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده (۱)، ساخته و ارایه نمایند  (به آیین نامه ها مراجعه شود) ، بصورت شرکت «نوپا نوع ۱» تایید می‌­شوند.

  • شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا نوع ۲

شرکت­‌های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند، در صورتی که «کالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید» مندرج در «فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح ۲» را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده (۱)، ساخته و ارایه نمایند(به آیین نامه مراجعه شود) ، بصورت شرکت «نوپا نوع ۲» تایید می­‌شوند.

  • شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع ۱

حداقل (۵۰) درصد از درآمد عملیاتی یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت اظهار شده است)، ناشی از فروش کالاها یا خدمات دانش‌بنیان مندرج در «فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح ۱» و حائز همه معیارهای ماده (۱) (به آیین نامه مراجعه شود) ، باشد.

  • شرکت‌های دانش‌بنیان «تولیدی نوع ۲» (صنعتی)

با توجه به اهمیت رسوخ فناوری‌­های برتر در شرکت‌های صنعتی، شرکت‌های متقاضی که در اظهارنامه سال مالی گذشته خود دارای درآمد عملیاتی هستند، در صورت فعالیت در حوزه‌­های فناوری برتر، با دارا بودن یکی از شرایط بندهای ۶-۱ یا ۶-۲، بصورت شرکت «تولیدی نوع ۲» تایید می­‌شوند:

۶-۱- شرکت، «کالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید» مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح ۱ یا سطح ۲ را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده (۱) آیین نامه ارزیابی شرکتها دانش بنیان ساخته و ارایه نماید.

۶-۲-  شرکت مجری حداقل یک پروژه«مهندسی، پیمانکاری و ساخت» (EPC) باشد، مشروط به اینکه حداقل (۱۰) درصد از قیمت قراردادهای پروژه ناشی از بخش‌های حائز همه معیارهای ماده (۱) آیین نامه ارزیابی شرکتها دانش بنیان باشد.

 شرکت‌های دانش‌بنیان «تولیدی نوع ۲» (صنعتی) و «نوپا نوع ۲»، مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌باشند.

  •   انواع شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی

الف- شرکت های دانش بنیان مستقل اعضای هیات علمی: سهام شرکت متعلق به اعضای هیات علمی و دیگر سهامداران (افراد غیر دانشگاهی) می باشند.

ب-شرکت هایی که دانشگاه نیز در آن سهام دارد: چنانچه سهام دانشگاه ۵۰% یا بیشتر باشد، شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است.

نظرات بسته شده است.