مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز  به منظور تکمیل اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه شیراز اقدام به عقد تفاهم نامه همکاری و تاسیس دفاتر نمایندگی صندوق های پژوهش و فناوری در برج نوآوری و کارآفرینی نموده است.