معرفی مدیر

این مرکز زیر نظر ریاست دانشگاه شیراز فعالیت نموده و معاون پژوهشی به عنوان نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مرکز را بر عهده دارند.

مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی : دکتر محمد مهدی عارفی

دانشیار بخش قدرت و کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز