معرفی-مراکز مشاوره

دانشگاه شیراز در راستای تکمیل خدمات مشاوره ای و بهره گیری موثر از تجارب اعضای هیات علمی صاحب نظر و همچنین  برقراری ارتباط موثر با آحاد افراد جامعه و مراکز تجاری و صنعتی اقدام به تاسیس تعدادی مرکز مشاوره نموده است. این مراکز از لحاظ سازمان و تشکیلات به طور اجمالی شرایط ذیل را دارند:

 • مراکز زیر نظر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فعالیت می کنند
 • مسولیت مرکز بر عهده رئیس مرکز است که با حکم معاون پژوهش و فناوری منصوب می گردد.
 • رئیس هر مرکز عضو هیات علمی دانشگاه و متخصص دز زمینه تخصصی رشته مربوطه می باشد
 • هر مرکز دارای شورایی جهت سیاستگذاری مدیریتی با نام شورای مرکز است که با ترکیب زیر تشکیل  می شود:
  • رییس مرکز به عنوان رییس شورا
  •  نماینده معاونت پژوهش و فناوری
  •  ریاست دانشکده
  • دو نفر متخصص در رشته های مرتبط( ترجیحاً عضو هیات علمی) با پیشنهاد رییس و حکم معاون پژوهش و فناوری
 • تصمیمات شورا ی مرکز با نظر موافق اکثریت نسبی اعضا رسمیت خواهد داشت و از طریق معاون پژوهش و فناوری اعمال خواهد شد.
 • نیروی انسانی مورد نیاز با پیشنهاد رییس و تصویب شورای مرکزی تامین خواهد شد.
 • حقوق و مزایای نیروی انسانی شاغل و مدیر مرکز و حق الزحمه کلیه مشاوران، حق مدیریت رییس مرکز و سایر هزینه ها بر اساس مقررات مالی مرکز و با تایید هیات رئیسه قابل پرداخت می باشد.
 • هر مرکز دارای اساسنامه خاص می باشد و اعمال هرگونه تغییر و یا اصلاح در این اساسنامه به پیشنهاد رییس مرکز و تایید شورای مرکز و تایید هیات رئیسه دانشگاه امکان پذیر می باشد.

نظرات بسته شده است.