واحد تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه یک کار خلاقانه و نظام مند، به منظور تولید و فرموله نمودن مواد یا محصولات جدید و تغییر و بهبود در محصولات موجود است. توسعه محصول جدید، در واقع تبدیل یک نیاز بازار و یا فرصت موجود در بازار به یک محصول جدید و یا ارتقای محصول است.

در واقع تحقیق و توسعه دو فرآیند در هم تنیده هستند که خروجی آن ها منجر به خلق محصولات جدید و یا تغییر در محصولات پیشین با استفاده از نوآوری‌های فناورانه است.

نظرات بسته شده است.