کارگاه آموزشی تیم سازی و رفتار تیمی در استارتاپ ها

چهارشنبه 24 اردی بهشت ماه 98

ساعت 10 الی 13

مدرس: دکتر مودت

ساختمان مدیریت/ طبقه نهم برج نوآوری / سالن برج نوآوری