کارگاه های کارآفرینی

مرکز کارآفرینی علاوه بر حمایت از طرحهای کارآفرینی از کارگاههای آموزشی کارآفرینی نیز حمایت می کند

۱. ارائه شناسنامه کارگاه  به هسته کارآفرینی دانشکده مربوطه؛ این خلاصه طرح بایستی براساس فرمت استاندارد تهیه شود مجری، ضرورت اجرای کارگاه، اهداف کارگاه، مدت زمان کارگاه ،برنامه زمانبندی و هزینه های برگزاری کارگاه درطرح اولیه حتما ارائه گردد.

۲. لازم به ذکر است قراردادها پس از تصویب در کمیته کارآفرینی با یکی از اعضای هیات علمی منعقد خواد شد و دانشجویان تنها به عنوان همکار در اجرای کارگاه  معرفی خواهند شد.

 دریافت فرم شناسنامه برگزاری گارگاههای آموزشی- کارآفرینی   

موارد ارائه گزارش نهایی کارگاه آموزشی- کارآفرینی     

نظرات بسته شده است.