دوره آموزشی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و انتقال فناوری ( ویژه هفته پژوهش)

این دوره بصورت رایگان برگزار می گردد.

دوره آموزشی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و انتقال فناوری

چهارشنبه 28 آذرماه

ساعت 11 الی 12

مجموعه فرهنگی رفاهی- دانشگاه شیراز -طبقه دوم – سالن کنفرانس