مطالب توسط مدیر

دوره آموزشی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و انتقال فناوری ( ویژه هفته پژوهش)

این دوره بصورت رایگان برگزار می گردد. دوره آموزشی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و انتقال فناوری چهارشنبه 28 آذرماه ساعت 11 الی 12 مجموعه فرهنگی رفاهی- دانشگاه شیراز -طبقه دوم – سالن کنفرانس  

معرفی نوکا

مرکز نوآوری و کار آفرینی دانشگاه در راستای توسعه ارزش آفرینی و اهمیت ارزشمند ترین منابع کشور یعنی سرمایه های انسانی، مدرسه نوکا را در دانشگاه شیراز راه اندازی نموده است . یکی از مهمترین اهداف این مدرسه ساماندهی دوره های کارآموزی دانشجویان در دانشگاه و کاهش فاصله بین مهارت دانشجویی و نیازهای کسب و […]

مدرسه نوآوری و کارآفرینی

مرکز نوآوری و کار آفرینی دانشگاه در راستای توسعه ارزش آفرینی و اهمیت ارزشمند ترین منابع کشور یعنی سرمایه های انسانی، مدرسه نوکا را در دانشگاه شیراز راه اندازی نموده است . یکی از مهمترین اهداف این مدرسه ساماندهی دوره های کارآموزی دانشجویان در دانشگاه و کاهش فاصله بین مهارت دانشجویی و نیازهای کسب و […]