معرفی-دفتر انتقال فناوری

یکی از برنامه های دانشگاههای بزرگ دنیا در راستای گذر از تمرکز بر تحقیق به سمت توسعه علوم کاربردی و ورود به دنیای کسب و کار، راه اندازی دفاتر انتقال فناوری(Transfer Technology Office)TTO است. توسعه این برنامه­ها موجب شده است تا ارتباط نزدیک­ت…