مرکز خدمات و مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

به منظور ارائه خدمات و مشاوره کسب و کار و کارآفرینی در دانشگاه شیراز و کمک به ارتقاء فرهنگ عمومی و اعتلای فرهنگ کارآفرینی در جامعه و کمک به رفع نیازهای صنایع و بنگاههای اقتصادی و صنعتی استان فارس این مرکز راه اندازی شده است. اهداف: کمک …

مرکز خدمات و مشاوره مالی – اقتصادی

به منظور ارائه خدمات و مشاوره مالی - اقتصادی در دانشگاه شیراز و کمک به ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی در جامعه و نیز کمک به رفع نیاز های صنایع و بنگاههای اقتصادی و صنعتی استان فارس این مرکز راه اندازی شده است. اهداف: کمک به حل و مشکلات در کلی…

مرکز خدمات و مشاوره معماری و شهرسازی

به منظور ارائه خدمات و مشاوره معماری و شهرسازی در دانشگاه شیراز و کمک به ارتقاء فرهنگ معماری و شهرسازی در جامعه و کمک به رفع نیاز دستگاهها و بنگاههای اقتصادی و صنعتی استان فارس این مرکز راه اندازی شده است. اهداف: کمک به حل و مشکلات در کلیه ح…

مرکز خدمات و مشاوره فنی و مهندسی

به منظور ارائه خدمات و مشاوره فنی و مهندسی در دانشگاه شیراز و کمک به ارتقاء خدمات مهندسی در زمینه های مختلف ا زجمله مهندسی عمران، مهندسی مواد، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، مهندسی مکانیک و سایر رشته های های مهندسی و کمک به رفع نیاز…

مرکز خدمات و مشاوره حقوقی دانشگاه

به منظور ارائه خدمات و مشاوره های حقوقی در دانشگاه شیراز و کمک به ارتقاء فرهنگ عمومی و اعتلای فرهنگ حقوقی جامعه  و نیز کمک به رفع نیازهاو ارائه خدمات منطبق بر موازین اسلامی این مرکز راه اندازی شده است . اهداف: کمک به حل مسائل و مشکلات حقوق…

معرفی-مراکز مشاوره

دانشگاه شیراز در راستای تکمیل خدمات مشاوره ای و بهره گیری موثر از تجارب اعضای هیات علمی صاحب نظر و همچنین  برقراری ارتباط موثر با آحاد افراد جامعه و مراکز تجاری و صنعتی اقدام به تاسیس تعدادی مرکز مشاوره نموده است. این مراکز از لحاظ سازمان و تش…