مرور رده

مراکز مشاوره

معرفی-مراکز مشاوره

دانشگاه شیراز در راستای تکمیل خدمات مشاوره ای و بهره گیری موثر از تجارب اعضای هیات علمی صاحب نظر و همچنین  برقراری ارتباط موثر با آحاد افراد جامعه و مراکز تجاری و صنعتی اقدام به تاسیس تعدادی مرکز مشاوره نموده است. این مراکز از لحاظ سازمان و…