تحقیق بازار جلسه اول(چهارشنبه ۲۱ خرداد)

70,000 تومان

هزینه ثبت نام آزاد: 70 هزار تومان. ( شهریه مسترد نخواهد شد.)

تخفیف تعریف شده برای تک رویداد ( کد تخفیف دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز از طریق سامانه آموززشی SESS ارسال شده است.)

 1.   تخفیف 80 درصدی دانشجویان دانشگاه شیراز
 2.  تخفیف 30 درصدی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز ***قابل پرداخت از محل گرنت***
 3.  تخفیف 30 درصدی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  شیراز
 4. تخفیف 30 درصدی شرکتهای پارک علم وفناوری فارس
 5.  تخفیف 80 درصدی افراد تحت حمایت بنیاد نخبگان فارس
 6.  تخفیف 70 درصدی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
 7.  تخفیف 80 درصدی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز

ظرفیت موجود

توضیحات

محورهای سخنرانی:

 1. ارائه متدولوژی تحقیق
 2. تشخیص مساله تحقیق
 3. منابع جمع آوری داده
 4. تحلیل داده
 5. تحلیل زنجیره ارزش

.

مدرس: مهندس فائزه علی نقی زاده

کارشناس ارشد انتقال فناوری دانشگاه شریف

زمان :دوشنبه ۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۷ الی ۱۹

گزارش پایان دوره

گزارش پایان دوره

جزئیات رخداد

روز: 1399-3-12

محل برگزاری: مجازی

تلفن: 36274270