اساتید

پروفسور نظام الدین فقیه

کارآفرینی و مدیریت صنعتی

صاحب کرسی کارآفرینی یونسکو در ایران

دانشگاه شیرازوتهران

Surrey فارغ التحصیل دانشگاه

دکتر فرشاد خونجوش

مهندسی کامپیوتر

Victoria فارغ التحصیل دانشگاه

دکترابوالقاسم ابراهیمی

بازاریابی، مدیریت کسب و کار و کارآفرینی

دانشگاه شیراز

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

دکتر وحید سهراب پور

مدیریت ومهندسی صنایع، مشاورکسب و کارو نوآوری

مدیر مرکزنوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز

Copenhagen Business School

Lund فارغ التحصیل دانشگاه

دکتر محمدرضا خالصی

اطلاعات تماس

شیراز-اول بلوار جمهوری - میدان ارم - ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز - طبقه پنجم - مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز

تلفن : 4290-3672-071

iec@shirazu.ac.ir