پذیرش دفاتر فناور

قابل توجه متقاضیان محترم تاسیس دفاتر فناور در دانشگاه شیراز:
پس از مطالعه «شیوه نامه پذیرش واحدهای فناور»فرمهای مربوطه را تکمیل نموده و به مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه ارائه نمایید . پس از بررسی مدارک در کمیته فناوری شرایط جهت استقرار واحدهای فناور پذیرش شده فراهم خواهد شد.

فلوچارت راهنمای تاسیس دفاتر فناور 

متقاضیان محترم، پس از مطالعه شیوه نامه پذیرش، فرم درخواست تاسیس دفتر فناور و  طرح کسب و کار ذیل را دانلود نموده و پس از تکمیل، فرمهای مذکور را به آدرس ایمیل RC.Shirazu@gmail.com ارسال نمایید.

شیوه نامه پذیرش تاسیس دفتر فناور

 دانلود فرم درخواست تاسیس دفتر فناور

دانلود طرح کلی کسب و کار