مرکز نوآوری تخصصی علوم مهندسی

معرفی مرکز

با توجه به تغییرات سریع فناوری های روز و همچنین تغییر مسائل اجتماعی، نیاز به مرکزی که پاسخ متناسب با این تغییرات را از طریق پژوهش، جذب خلاقیت ها و نوآوری ها، توانمندسازی افراد و تیم ها و در نهایت تولید محصول مبتنی بر دانش و پژوهش و عرضه آن به بازار بدهد ضروری بنظر می رسد. مرکز نوآوری تخصصی علوم مهندسی دانشگاه شیراز میزبان افراد مستعد، خلاق و متعهدی است که بتوانند در جهت رشد اقتصاد غیرنفتی دانش بنیان قدم بردارند و نیازهای کشورمان و کشورهای دیگر را مرتفع سازند.

ادامه مطالب
مهندسی

کتابخانه مجازی