واحد صادرات فناوری

از بین طرحهای پذیرش شده، که دارای بازار داخل هستند، برخی از محصولات یا خدمات با قابلیت ورود به بازار بین المللی شناسایی شده و خدمات مورد نیاز به شرح ذیل ارائه میشود.

  1. کمک به ایجاد زیر ساخت های صادراتی
  2. خدمات مالکیت فکری بین ­الملل
  3. شرکت در نمایشگاه‌های خارجی
  4. بازاریابی و توسعه بازار بین­ المللی
  5. یافتن مشتری‌های خارجی
  6. تدوین برنامه فروش خارجی