صندوق های تامین مالی

سرمایه گذاری

با توجه به ارتباطات مناسبی که فیمابین دانشگاه شیراز و صندوق های خطرپذیر خصوصی و دولتی در حال شکل‌گیری است، پس از طی مراحل اولیه مندرج در فلوچارت، و تدوین طرح کسب و کار مورد تایید مرکز، خدمات لازم برای جذب سرمایه گذار ارائه خواهد شد.