فیلم جلسه افتتاحیه “تشکیل شبکه داوران تخصصی دانشگاه شیراز”