ارتباط با ما

مدیر دفتر انتقال فناوری : جناب آقای دکتر محسن محمدی

کارشناس مرکز :خانم ستاره زاهدی

تلفن تماس:

۰۷۱۳۶۱۳۴۰۶۷

آدرس پست الکترونیکی:

iec_tto@shirazu.ac.ir