مرکز نوآوری تخصصی مهندسی

با توجه به تغییرات سریع فناوری های روز و همچنین تغییر مسائل اجتماعی، نیاز به مرکزی که پاسخ متناسب با این تغییرات را از طریق پژوهش، جذب خلاقیت ها و نوآوری ها، توانمندسازی افراد و تیم ها و در نهایت تولید محصول مبتنی بر دانش و پژوهش و عرضه آن به بازار بدهد ضروری بنظر می رسد. مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز، برای همگام شدن با این تغییرات و به منظور استفاده از پتانسیل دانشجویان این دانشگاه به خصوص در رشته های مهندسی  در پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان، حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ نوآوری و کارآفرینی اقدام به تاسیس مرکز نوآوری مهندسی نموده است. در مراکز نوآوری مهندسی دانشگاه شیراز، سه دسته مخاطب اصلی مورد حمایت قرار میگیرند.

 • فرد کارآفرین (صاحب ایده) :

فرد کارآفرین، قردی است که دارای ایده ای مشخص است که این ایده دارای پتانسیل عملیاتی شدن و جذب سرمایه و بازار را دارد. اکا این فرد به تنهایی نمیتواند ایده خود را به عرصه ظهور برساند.  در مراکز نوآوری دانشگاه شیراز از این اشخاص حمایت شده و علاوه بر توانمند سازی خود شخص در راستای پرورش ایده و ارزیابی آن به تیم های متخصص که توانایی پیاده سازی ایده را دارند متصل شده و یک تیم کامل متشکل از فرد کارفراین و فرد (افراد) متخصص تشکیل میگردد و مورد حمایت های بعدی نیز قرار میگیرد.

 • فرد متخصص (بدون ایده)

این گونه افراد نیز از مخاطبان مراکز نوآوری دانشگاه شیراز می باشند. فرد متخصص دوره های توانمند سازی را در مرکز طی نموده و با افراد دارای ایده که نیاز به فرد متخصص برای پیشبرد ایده خود دارند تشکیل تیم میدهدند و مورد حمایت های بعدی مراکز نیز قرار میگیرند.

 • تیم همراه با ایده

این دسته از افراد دارای ایده مشخصی می باشند اما بازوی عملیاتی برای پیشبرد ایده خود را در اختیار ندارند. اینگونه تیمها نیز می توانند از خدمات مراکز نوآوری دانشگاه شیراز بهره ببرند. دوره های توانمند سازی و همچنین آشنایی با افراد متخصص که توانایی تیم را برای پیشبرد و پیاده سازی ایده بالا می برند از جمله حمایتهای مراکز نوآوری دانشگاه شیراز از این دسته از مخاطبان می باشد.

اهداف
 • ایجاد زمینه مناسب برای ظهور و حمایت از خلاقیت نیروهای جوان
 • پذیرش نوآوران و کمک به ایجاد، پرورش و بقاء فعالیت نوآورانه و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های گروهی
 • حمایت از تحقیقات با ظرفیت مناسب جهت عرضه دستاوردهای فناورانه و تجاری سازی آنها
 • کمک به شکل گیری الگوی جدیدی از همکاری بین صنعت، دانشگاه و دولت
 • توسعه فرهنگ نوآوری در کشور
وظایف
 • ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی
 • نقش آفرینی درتحقق کارآفرینی مبتنی برنوآوری
 • شناسایی و توانمندسازی متخصصین، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاری سازی دستاوردهای ارزشمند علمی آنها برای ورود به فعالیتهای کارآفرینانه
 • ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان درتوسعه و اعتلای کشور از طریق خلق دانش، فناوری و کسب و کار دانش بنیان
 • تسریع درتبدیل ایده ها به محصول و تجاری سازی
 • تحقیق در زمینه نوآوری، کسب و کار و توسعه کسب و کار در سطوح منطقه ای، کشوری و بین المللی
 • ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان های محلی، منطقه ای و ملی در حوزه های مرتبط
 • ایجاد زمینه جذب درآمدهای اختصاصی داخلی و خارجی برای مرکز و دانشگاه
 • همکاری با واحدهای تحقیق، توسعه و نوآوری صنایع

 

خروجیهای قابل انتظار
 • مقاله علمی و یا گزارش فنی
 • دانش فنی تدوین و توسعه داده شده برای چالش مشخص
 • نمونه اولیه یا آزمایشگاهی محصول
 • تیم یا ایده قابل شتابدهی
 • تیم با ایده مشخص آماده سرمایه گذاری یا خدمات فناوری
شاخص های ارزیابی ایده
 • شناسایی نیاز درست
 • همخوانی راه حل با مشکل
 • اندازه بازار
 • پتانسیل رشد یا مقیاس پذیری
 • قابل تکرار
 • پیچیدگی
 • ریسک ها
 • رقبا
 • دسترسی به مشتری
 • موانع و محدودیت ها
شاخص های ارزیابی فرد یا تیم
 • میزان آشنایی و شناخت فرد نسبت به بازار ایده
 • دانش و مهارت های فردی
 • تطابق دانش و مهارت های فرد با ایده
 • قابلیت یادگیرندگی
 • قابلیت هدایت
 • توانایی اجرا و رشد
 • تعهد به کار
 • اشتیاق
 • روحیه کار تیمی
 • تست های روانشناسی مانند MBTI و DISC
 • دانشجوی دانشگاه شیراز
دوره استقرار

استقرار در این مرکز شامل سه دوره پیش نوآوری، نوآوری و شتابدهی میباشد.که در هر دوره اهداف و خروجی های مختلفی مورد نظر می باشد:

خدمات حمایتی
 • حمایت مالی
 • معرفی به آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مرتبط در دانشگاه به منظور بهره‌مندی از خدمات با تخفیف
 • تسریع در تجاری‌سازی
 • فضای کاراشتراکی، استقرار و اینترنت
 • مشاوره و منتورینگ تخصصی
 • آموزش های تخصصی
 • توانمند سازی های فردی و تیمی
 • شبکه سازی و تیم سازی