طراحی پرایمر

مدرسه بیوانفورماتیک

دسته:

توضیحات

 

مدرسه‌ی بیوانفورماتیک

طراحی پرایمر

مدرس:
جناب آقای دکتر امیرعلی حیدری
متخصص بهداشت و بیماری‌های آبزیان
استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
رئیس دفتر فناور بهداشت و بیماری‌های آبزیان

 زمان:
۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰

ساعت: ۸ الی ۱۴