مفاهیم پایه‌ی بیوانفورماتیک و بیوتکنولوژی

مدرسه‌ی بیوانفورماتیک

دسته:

توضیحات

مدرسه بیوانفورماتیک

مفاهیم پایه‌ی بیوانفورماتیک و بیوتکنولوژی

خانم دکتر مریم‌السادات معزی
دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دانشگاه شیراز
عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز

 

۹ سفند ماه ۱۴۰۰

ساعت: ۱۷ تا ۱۹